KVKK

MÜŞTERİ ve POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

MN BİLGİLİ MOBİLYA olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi müşteri/potansiyel müşterilerimiz ile tüzel kişi müşteri/potansiyel müşterilerimizin temsilcilerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve  ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 1. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 2. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 4. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 5. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 7. E-Bülten yoluyla şirketimiz tarafından yapılması düşünülen bilgilendirme, duyuru, tanıtım, pazarlama, etkinlikler, özel gün kutlamaları gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının gerçekleştirilebilmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve gerekli hallerde “açık rıza” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 1. Yurtdışına Aktarım

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Kurumumuz tarafından yurtiçi satış hizmetleri ve müşteri desteği operasyonlarının yürütülebilmesi için ZohoDesk ve ZohoCRM müşteri ilişkileri yönetim yazılımları kullanılacaktır. Bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

E-bülten üyeliği için toplanan kişiler veriler (e-posta bilgisi, ad- soyadı ve şirket bilgisi) ilgili kişinin e-bülten üyeliği kısmına yazması suretiyle elektronik ortamda kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca e-bülten üyeliği talebine verdiğiniz açık rıza doğrultusunda işlenmektedir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın

11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı Florya Kavşağı No.20 Küçükçekmece-İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@mnbilgilimobilya.com  adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

MÜŞTERİ & POTANSİYEL MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

MN BİLGİLİ MOBİLYA’ya ilettiğim aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, Müşteri & Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla, doğruluğu ve en güncel halini korunarak, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine ve gerekmesi ve/veya talep edilmesi halinde ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına yönelik tercihimi aşağıda belirtiyorum:

Kişisel verilerimin, Müşteri & Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde iş süreçleri kapsamında iletişim ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin e-posta, çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları ile gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla kullanılan e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımlarının alt yapısının yurt dışında olması nedeniyle bu sistemler aracılığıyla yurtdışına aktarılmasına onay veriyorum.

Kişisel verilerimin, Müşteri & Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen belirtilen şekilde yurtiçi satış hizmetleri ve müşteri desteği operasyonlarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kullanılan müşteri ilişkileri yönetim sistemi yazılımlarının alt yapısının yurt dışında olması nedeniyle bu sistemler aracılığıyla yurtdışına aktarılmasına onay veriyorum.

*Yukarıdaki durumlara ilişkin tercihiz, MN BİLGİLİ MOBİLYA  ile mevcut ilişkinizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.